అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల ఏమి తెలియని అమాయకులు బాలి అవ్వుతున్నారు.. విధుల్లోకి చేరే ముందు ట్రైనింగ్ ఇవ్వకుండానే చేర్చుకోవడం వల్ల ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి.పూర్తీ అవగాహనా లేకపోవడం వల్లనే అతను విమానం ఫ్యాన్ ముందు నుంచి వెళ్ళాడు అందరికి షేర్ చెయ్యండి దయచేసి !!!

Flash News A man has reported dead in Airport authority of abudabhi in last day. He was newly appointed worker and he was not bothered about the consequences of working near to Aeroplane wing and turbine.Guys beware of such things kindly share this .Amen

After Dead

Kindly Share it !!!

 

Youtube URL


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved