ఏ నెలలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆ రత్నం ధరించాలి

జనవరి --- గార్నెట్

ఫిబ్రవరి ---- అమితెస్ట్

మార్చ్ ----- ఎక్యుమైరెన్

ఏప్రిల్ --- వైడుర్యం

మే ---- పచ్చ

జూన్ ----ముత్యం

జూలై -- కెంపు

ఆగష్టు --- నక్షత్రనిలం

సెప్టెంబర్ --- ఇంద్ర నిలం

అక్టోబర్ -- చంద్రకాంత నిలం

నవంబర్ -- పుష్యరాగం

డిసెంబర్ -- పచ్చ


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved