ఒక ఆటో డ్రైవరు కూతురు సివిల్స్ ని తన మొదటి ప్రయత్నంలోనె సాధించింది,

ఆటో డ్రైవర్ కూతురు సివిల్స్ సాధించకూడదు అని నా ఉద్దేశం కాదు....

సివిల్స్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన పరీక్షకి తన కూతురుని ముందుండి నడిపించిన ఆ తండ్రి ధైర్యం చాలా గొప్పదీ...

ఇక ఈ అమ్మాయి తపన , పట్టుదల ముందు సివిల్స్ లక్ష్యం మొదటి ప్రయత్నంలొనే తల వంచింది.....

ఈ అమ్మయికి తన తర్వాతి ప్రయత్నంలో ఇంకా మంచి ర్యాంక్ వస్తుందని ఆశిస్తున్నా......

ఆమె మాటల్లో :

(Her name is Pappu Priyanka and she is topper in UPSC 2014-2015 . The person who cleared the examination in her first attempt at the age of 23yrs with AIR 1003 IN the year 2014-2015.UPSC Hall ticket no. 688585. Date of birth is 28 Mar 1992. Her father is an auto driver and mother is house wife. And undoubtly the support of her sister Goutami Pappu is exceptional for all time. Last but not least she is my cousin sister.)

The success I’m enjoying now is not due to my own abilities alone but is also due to my family members and my friends support. I want to thank my guide and guru Dr.D.B.Kumar sir and also Dr.P.Nagaraju sir for their faith in me and for their continuous support.

My father is an auto driver but when I asked him about civil services he didn’t say that it is beyond his capacity but said that he will use his entire strength to achieve my dream and will be there with me and asked me to not to loose my willpower until I achieve success. His words were my strength and his attitude was my inspiration. He is my role model and this made me to reach my goal. Love you Nanna . My mother is a housewife . She may not know what a civil servant will have to do as part of their job but she always said that we should have positive attitude and should see Ray of hope in every odd situation. She built such attitude in me which made me to withstand all difficulties that I faced in this path. Love u amma .

My sister made me to see my dreams with her eyes. She dreamt only for me. She gave her support to my father in all ways and together they didn’t let me notice the difficulties they are facing daily. Proud to have such a sister and I’m left with no words to talk about her. Love u darling .

Last but not the least my friends – Arun and Divya- they saw their success in mine. They gave their support in every aspect they can. They studied day and night for me. They cried when I’m sad and celebrated my happiness. Without You Peoplel I might not achieve this- love You guys .

" I thank all others who supported me in this path- Nazeer, Mohan, Prudhvi, Ramu , Raghu and everyone."

" Thank you so much…. Happy to share my success with all of You people."

జైహింద్ ........


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved