ఎత్తు చెప్పులు వాడడం వల్ల కాలి మడమలు బాగా దెబ్బతినే అవకాశముంది అందువల్ల సాధ్యమైనంతవరకు వాడకండి


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved