ఒక పత్రికా విలేఖరి ఒక రైతును ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాడు.

విలేఖరి: మీ మేకలకు మీరు ఏం పెడతారు..?

రైతు : నల్లమేకకా.., తెల్లమేకకా..?

వి : నల్లమేకకు..

రై : గడ్డి..

వి : మరి తెల్లమేకకు..?

రై : గడ్డి..

వి : మీరు మీ మేకలను ఎక్కడ కట్టేస్తారు..?

రై : నల్లమేకనా.., తెల్లమేకనా..?

వి : నల్లమేకను..

రై : బయటి వసారాలో..!!

వి : మరి తెల్లమేకను..?

రై : దాన్ని కూడా బయటి వసారాలో..!!

వి : వీటికి స్నానం ఎలా చేయిస్తారు..?

రై : నల్లమేకకా.., తెల్లమేకకా..?

వి : నల్లమేకకు..

రై : నీటితో..

వి : మరి తెల్లమేకకు..?

రై : దానికి కూడా నీటితో..!!

వి : నీకసలు బుధ్ధి వుందా..? రెండిటికీ ఒకేలా

చేస్తున్నప్పుడు అస్తమానూ నల్లమేకకా..,

తెల్లమేకకా అని ఎందుకడుగుతున్నావు..?

రై : ఎందుకంటే నల్లమేక నాది.

వి: మరి తెల్లమేక..?

. . . . . . .

రై : అదికూడా నాదే..!!

.

విలేఖరి తల గోడకేసి కొట్టుకున్నాడు.

రైతు నవ్వుతూ అన్నాడు..

ఇప్పుడర్థమైందా.. మీరు టివిలో ఒకే వార్త తిప్పి

తిప్పి గంటలు గంటలు చూపిస్తూంటే మా

ప్రేక్షకులకి ఎలా వుంటుందో..?


Share on

© Copyrights telugu-news.in 2016. All rights reserved